Public Relation .... Advertising.... Event Organizer...

   
     Phone/Fax: 02-909-6734
Tap To Call

Public Relations Service    arrow

กลยุทธ์และกิจกรรมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่นำเสนอครอบคลุมและครบครันในทุกสายงานที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ การสร้างแบรนด์เอกลักษณ์องค์กร นักลงทุนสัมพันธ์ ไปจนถึงการสื่อสารเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์

หัวใจสำคัญของทุกบริษัทเพื่อการดำรงอยู่ในโลกธุรกิจนั้นคือ แผนงานสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งควรเป็นแผนงานที่ ถูกออกแบบจากสายงานระดับบนลงสู่ระดับล่าง โดยมีการสร้าง ความเข้าใจและได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในองค์กรตั้งแต่ ระดับผู้อำนวยการจนถึงระดับพนักงาน รวมทั้งจากภายนอกองค์กร

งานบริการองค์กร
ให้บริการด้านการสื่อสารองค์กรแบบเต็มรูปแบบเพื่อการพัฒนา การดูแลรักษา และการคงสถานะผู้นำของแบรนด์สินค้าในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชน
การสร้างเครือข่ายที่มั่นคงและยั่งยืนกับบรรดาสื่อมวลชน เพื่อวางรากฐาน การประสานงานที่มีความสอดคล้องกับกิจกรรมด้านการสื่อสารของลูกค้า

การพัฒนาสาระสำคัญ
สร้างสรรค์แก่นสาระ ( Key Message) ที่แท้จริงของแบรนด์ผ่านการ ประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นตัวกำหนดรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ด้านการสื่อสารทุกชนิดทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การสร้างสถานะอันมั่นคงในโลกธุรกิจ
การพัฒนาเชิงกลยุทธ์คือการสร้างจุดยืนและสถานะอันมั่นคงให้กับแบรนด์ของลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละแบรนด์มากที่สุด

การรับมือกับอุปสรรค
เตรียมพร้อมลูกค้าเพื่อการรับมือ กับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้น รวมถึงการนำพาลูกค้าให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปอย่างราบรื่น และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การป้องกันทุกวิถีทางมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นกับลูกค้า

การกอบกู้ชื่อเสียงของแบรนด์
สร้างแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ เพื่อทำให้แบรนด์ของลูกค้ากลับมายืนอยู่ในสถานะผู้นำได้อีกครั้ง

การสร้างตัวแทนแบรนด์
พัฒนาตัวแทนแบรนด์ของลูกค้า เพื่อเป็นสื่อกลางกับสื่อมวลชนได้อย่างมั่นใจด้วยภาพลักษณ์อันภูมิฐาน

การสรรค์สร้างองค์กรที่จรรโลงสังคม
พัฒนาและสานต่อโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรของลูกค้า ทั้งในเรื่องของการดำเนินงานและการประกอบกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม

การสำรวจความคิดเห็นจากสื่อมวลชน
ติดตามและตรวจสอบผลตอบรับ และความคิดเห็นของสื่อมวลชนที่มีต่อแบรนด์ของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

การนัดพบบุคคลสำคัญ
ผลักดันลูกค้าให้สามารถเข้าถึงเพื่อพูดคุย เจรจากับบรรดาบุคคลสำคัญผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในแวดวงธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงาน ของลูกค้าเป็นด้วยความราบรื่นและล้ำหน้าคู่แข่ง

 • Press Release / เอกสารข่าว
 • Photo Release / ภาพข่าว
 • Exclusive Interview / สัมภาษณ์ผู้บริหาร
 • Tei – in Program / ไทรด์อิน รายการโทรทัศน์
 • Sponsorship / สปอนเซอร์โครงการ
 • Press Conference / แถลงข่าว
 • Press Launch / การเผยแพร่ข่าว
 • Clipping / การตรวจ ตัด สรุปข่าว
 • Advertorial / การทำโฆษณาพิเศษ ในนิตยสารและสิ่งพิมพ์
 • Newsletter / เอกสารประชาสัมพันธ์
 • Special Event / การกิจกรรมการตลาดต่างๆ